SONY ATDNA3 Internal SCSI LVD/SE

Drucken
SONY ATDNA3 Internal SCSI LVD/SE Tape Drive AIT-3 AITi260
Artikelnummer: 003625
Beschreibung

SONY ATDNA3 Internal SCSI LVD/SE Tape Drive AIT-3 AITi260